Girona
Comparteix: 

Connexió amb altres matèries

Treballa altres matèries amb la Gerunda romana

Com a proposta de treball posterior també es plantegen una sèrie d’activitats relacionades amb les altres matèries curriculars com les Ciències Naturals, les Ciències Socials, les Matemàtiques, la Tecnologia i la Llengua. En els següents documents descarregables trobareu tota la informació per fer aquest treball posterior:

Les connexions

En el transcurs de les activitats A i B s’aniran donant algunes pistes a mode de recomanacions perquè els alumnes tinguin present que han de ser incorporades en el treball posterior. 

Els temes per matèries

En les següents taules es descriuen els temes per matèries segons el disseny curricular de la Conselleria d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

PRIMER D'ESO

Ciències
Socials
Ciències
Naturals
Tecnologia Català Castellà Mates
Situació
i orientació
Unitats 
de longitud
Materials Identificar 
el llatí com
origen del
català
Identificar 
el llatí com 
origen del 
català
Ús de
nombres
enters
Els punts
cardinals
L’escala Les eines 
del món clàssic
Paraules
llatines 
en el
llenguatge
actual
Paraules 
llatines 
en el 
llenguatge
actual
Resolució de problemes
en diferents
contextos
Representació de la Terra:
els plànols, 
l’escala
Les roques Les 5 eines
bàsiques (palanca, 
tascó, 
cargol...)
Lectura 
comprensiva
Lectura 
comprensiva
Origen històric del sistema
de numeració
decimal
Lectura 
de plànols
La matèria 
sòlida
Ús d’eines 
bàsiques
de dibuix 
(regla,
escaire,
cartabó)
Expressió 
escrita
Expressió 
escrita
Diferents formes
d’expressió
dels nombres
El relleu 
i mapes
topogràfics
Materials 
sòlids homogenis 
i heterogenis
Mesurar Text 
expositiu
La notícia Selecció i ús
de l’eina
adequada per
a calcular
Concepte 
d’estratigrafia
  La planta 
i l’alçat
Ortografia El context Investigació del
canvi que
experimenta
una variable
en relació
al temps
en situacions
concretes
Roma
i Catalunya
    Sintaxi Ortografia Descripció de
figures
geomètriques
a partir de
l’observació
d’objectes
de la realitat
La ciutat romana. 
La planta
hipodàmica
      Sintaxi Descripció de
grandària,
posició i
orientació
de figures
Les calçades 
romanes
        Detecció de
simetria
en l’entorn
L’expansió 
de Roma: 
províncies 
i protectorats
        Dibuix
d’objectes
geomètrics
Hispània
romana
        Ús de
les diferents
unitats
de mesura
en la resolució
de problemes
Transformació 
del paisatge
        Ús de mesures
directes
per aprofundir en
els conceptes
de perímetres,
àrea i volum
          Recollida de
dades
a través
d’observacions
i experiments
          Diferenciació entre
dades
qualitatives
i quantitatives

SEGON D'ESO

Ciències 
Socials
Ciències 
Naturals
Tecnologia Català Castellà Mates
De la ciutat
romana a
la ciutat
medieval
Materials
sòlids
homogenis i heterogenis
Materials El llatí
vulgar
El llatí
vulgar
Ús de les proporcions
a la Grècia Clàssica
i Roma
Pervivències romanes
a l’època
romana
  Planta Paraules
llatines en el llenguatge
actual
Paraules
llatines en el llenguatge
actual
Ús de les proporcions
per a resoldre problemes d’escales,
figures
semblants
i raons equivalents
    Mesura Lectura comprensiva Lectura comprensiva Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental i d’estimació de càlculs, i comparació amb els resultats obtinguts
a través dels càlculs exactes
    Dibuix tècnic Expressió
escrita
Expressió
escrita
Relació i comparació
entre diferents formes de representació d’una mateixa relació
    Internet Text
argumentatiu
Descripció
d’espais
La Grècia clàssica i la resolució d’equacions
per mètodes geomètrics
      Text
instructiu
Text
narratiu
Modelització i resolució de problemes  utilitzant representacions diverses, com gràfiques, taules, equacions i expressions verbals
      Expressió
oral
El relat
històric
Classificació d’objectes de dues i tres dimensions utilitzant les propietats
que els defineixen
      Ortografia Ortografia Relació entre perímetres,
àrees i volums de figures semblants de tres dimensions
      Sintaxi Sintaxi Representació  de figures geomètriques en un sistema de coordenades per ajudar a la descripció de relacions espacials
          Aplicació dels teoremes de Tales i Pitàgores en la resolució de problemes relatius a obtenir mesures
          Marc històric dels teoremes de Tales i Pitàgores
          Representació plana d’objectes tridimensionals en la resolució de problemes d’àrees i volums
          Ús d’eines visuals en la representació i resolució de problemes de la vida quotidiana
          Selecció i ús del tipus d’unitat per a cada situació de mesura
          Desenvolupament d’estratègies per determinar superfícies i volums de prismes, cilindres, piràmides, cons i esferes
          Organització de dades en taules. Freqüències absolutes i relatives, ordinàries i acumulades
          Ús (1,4) de la proporcionalitat per assignar probabilitats a resultats d’experiments aleatoris o simulacions i sotmetre a prova les prediccions
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!